تگزاس هولدم با استفاده از یک دسته کارت ۵۲ تایی استاندارد و بین ۲ تا ۱۰ بازیکن بازی می شود. مسابقات بزرگ ممکن است صدها بازیکن را شامل شوند، اما در هر دست، بازیکن فقط بر روی میز خودش با دیگران رقابت می کند.

قبل از هر دست، یک بازیکن “کارت پخش کن” (دیلر) نامی معرفی می شود که توسط یک نشانگر که معروف به “دکمه” است، مشخص می شود. این شخص در واقع کارت ها را پخش نمیکند. مخصوصا نه آنلاین، بلکه جایی که به طور خودکار انجام می شود. اما موقعیت کارت پخش کن (دیلر) مشخص می کند که کدام دو  بازیکن باید شرط  )اجباری) “بلایند” را برای شروع کار پرداخت کنند.

 دو بازیکن در سمت چپ دیلر باید این “بلایند ها” (شرط های اجباری) را پرداخت کنند. به اصطلاح زیرا آنها قبل از اینکه کسی حتی کارت هایشان را ببیند قرار میگیرند. بازیکن در سمت چپ مجاور دیلر “شرط اجباری کوچک” (Small blind)  را پرداخت می کند و بازیکنی که یک صندلی دیگر در دور میز قرار دارد “شرط اجباری بزرگ” (Big blind) را پرداخت می کند که معمولا دو برابر اندازه کوچک است.

در تصویر، دیلر با دکمه جلوی خود در صندلی پنجم قرار دارد. دو صندلی سمت چپ وی در “در شرط های اجباری” (در بلایندها) هستند.

پس از اینکه هر دست تمام شده دکمه دیلر در یک موقعیت) پوزیشن)  در جهت عقربه های ساعت حرکت میکند، این بدان معنی است که بازیکنان به نوبه ی خود دیلر (کارت پخش کن) و اسمال بلایند (پرداخت کننده شرط کوچک) و بیگ بلایند (پرداخت کننده شرط بزرگ) هستند.

 بعد از اینکه بلایندها (شروط اجباری) پرداخت شدند، به همه بازیکنان دو کارت رو به پایین پخش می شوند. این کارت ها به کارت های “رو بسته” شناخته می شوند و فقط  توسط یک بازیکن قابل مشاهده و استفاده هستند. در پایان دست، ممکن است پنج کارت “مشترک” بیشتر پخش شود. در وسط میز کارت ها رو به بالا قرار دارند که برای استفاده همه بازیکنان در دسترس هستند.

سه کارت مشترک اول در کنار هم قرار میگیرند (معروف به “فلاپ”) (فلاپ: سه کارت مشترک که اول از همه روی میز قرار میگیرند) سپس کارت چهارم (معروف به “ترن”) (ترن: کارت مشترک چهارم) به صورت جداگانه پخش میشود و سپس پنجمی (که معروف به “ریور”) (ریور: کارت پنجم و آخرین کارت مشترک است) قرار میگیرند. دور شرط بندی هر پخش کارت ها را از هم جدا میکند.

هدف پوکر این است که از بین هفت کارت موجود بهترین دست پنج کارتی _ دو کارت در یک دست و پنج کارت مشترک را بگیرد.

۴ دور شرط بندی

اگر در یک دست از پوکر تا انتهای آن بازی شود_ چهار دور شرط بندی وجود خواهد داشت_ یا چهار دوره که طی آن بازیکنان میتوانند ژتون های خود را به پات اختصاص دهند. یک بازیکنان هم چنین میتواند کارت های خود را “فولد” کند. (فولد: ریختن کارت ها و واگذار کردن پات و سرمایه گذاری های احتمالی قبلی) و در هر زمان از این کار دست بکشد.

(به تصویر زیر مراجعه کنید.)

 

قبل از اینکه سایر بازیکنان کارت های بیشتری را ببینند، یک دوره شرط بندی باید رضایت بخش بماند و یک دور شرط بندی دیگری آغاز شود.

پیش از فلاپ_ اولین راند شرط بندی

این راند شرط بندی قبل از پخش اولین سه کارت مشترک (“فلاپ”) صورت میگیرد. این کار به عنوان پیش از فلاپ توصیف میشود. در این مرحله بازیکنان فقط بر اساس قدرت دو کارت “روبسته” پنهان خود شرط بندی میکنند.

 

بازیکن که در سمت چپ بلایند بزرگ (شرط اجباری بزرگتر) نشسته است ابتکار عمل را بدست میگیرد_ یک پوزیشن (موقعیت) که تحت عنوان “زیر تیغ” شناخته میشود. بازیکنان سپس به نوبه ی خود عمل میکنند، در جهت عقربه های ساعت در اطراف میز حرکت میکنند.

 

وقتی نوبت به شما رسید، گزینه های زیر را دارید:

  • فولد: این بدان معنی است که شما دیگر نمی خواهید دست را بازی کنید و کارت های خود را کنار میگذارید. شما دیگر هیچ ادعایی درباره ی پول موجود در پات ندارید، حتی اگر یکی از شرط های اجباری (بلایندها) را پرداخت کرده باشید.

 

  • کال (آمدن ژتون های مساوی با مبلغ شرط حریف): این بدان معنی است که میخواهید با مطابقت مقدار شرط فعلی بازی را انجام دهید. پیش از فلاپ، این حداقل مقدار بیگ بلایند (شرط بندی اجباری بزرگ) خواهد بود و درصورت افزایش شرط ، بازیکن دیگری ممکن است بیشتر شود.

 

  • ریس: این بدان معنی است که شما میخواهید مقدار شرط فعلی را بالا ببرید. اگر قبل از اینکه شما بالا ببرید کسی بالا نبرده بود، شما میتوانید شرط خود را افزایش دهید.

 

  • اگر در بلایند بزرگ (شرط بندی اجباری بزرگ) نشسته اید و هیچ کس قبل از شما افزایش شرط نداشته است. باید بتوانید که چک کنید. این بدان معنی است که شما مایل نیستید که دیگر ژتون ها را به پات اختصاص دهید. شما فقط میتوانید پیش از فلاپ را چک کنید. اگر شما در بیگ بلایند (شرط اجباری بزرگ) هستید و هیچ کس دیگری شرط را افزایش نداده است.
مجله ی پوکر و شرطبندی آنلاین

دور شرط بندی زمانی کامل میشود که همه بازیکنان هم فولدشان را دارند هم نشان می دهند که دیگر مایل به ادامه دست نیستند. یا به همان مقدار ژتون را به پات اختصاص می دهند.

فلاپ_ دومین راند شرط بندی

پس از اتمام دور اول شرط بندی، اولین سه کارت مشترک به صورت روبه بالا در وسط میز پخش میشوند، که به “فلاپ” معروف است.

دور دیگر شرط بندی با اولین بازیکن شروع میشود که هنوز هم کارت هایی را در سمت چپ دیلر دارد.

اگر هیچ کس شرط بندی نکرده است، شما میتوانید که چک کنید (به عنوان مثال، بدون تخصیص هرگونه ژتون به پات، حرکت را به بازیکن بعدی منتقل کنید) در غیر این صورت گزینه های مشابهی را دارید که در پیش از فلاپ: فولد، کال یا ریس شرط انجام دادید.

 دوباره، دور شرط بندی زمانی کامل می شود که وقتی همه بازیکنان هم فولد دارند و هم نشان میدهند که دیگر مایل به ادامه دست نیستند. یا به همان مقدار ژتون به پات تخصیص داده شده اند.

ترن (کارت مشترک چهارم)_ سومین دور شرط بندی

وقتی که در دور دوم تمامی شرط بندی ها انجام شده و حداقل دو بازیکن هنوز کارت دارند، کارت مشترک چهارم پخش می شود این به عنوان “ترن” شناخته میشود. دور دیگری از شرط بندی شروع میشود، با شروع اولین بازیکن که هنوز در دست سمت چپ دیلر است بازی دقیقا همانطور که بعد از فلاپ انجام میشود پیش میرود.

ریور (کارت پنجم و آخرین کارت مشترک)_ چهارمین دور شرط بندی

هنگامی که کلیه ی شرط ها در دور دوم شرط بندی انجام شده باشد، کارت پنجم و نهایی مشترک پخش میشود که به عنوان “ریور” معروف است.

دور نهایی شرط بندی آغاز میشود. دوباره با اولین بازیکن در سمت چپ‌ دکمه شروع میشود.

هر بازیکنی که هنوز کارت دارد کارت های خود را رو میکند تا برنده تعیین شود.

نمایش کارت ها

پس از اتمام آخرین دور شرط بندی، هر بازیکن باید بهترین ۵ کارت دست پوکر را شکل دهد، که از ترکیبی از دو کارت رو بسته شان و پنج کارت مشترک است.

در این مرحله، همه ی بازیکنان باقی مانده باید دست خود را نشان دهند، تا بهترین دست مشخص شود. بازیکنی که دارای بالاترین امتیاز پوکر در نمایش کارت ها است، پات را از آن خود میکند.

نمونه یک دست از بازی پوکر

بازیکن ۱: Q♣Q♠

بازیکن ۲: K♠5♠

کارت های رو میز: K♥K♦3♦7♣6ª

 

در مثال بالا، بازیکن ۱ دو جفت دارد: پادشاه، بی بی، با یک هفت، پنج کارت بالای موجود او دو پادشاه در فلاپ، دو تا بی بی (کارت های روبسته ی خود) و هفت هستند.( به یاد داشته باشید همه ی دست های پوکر دارای ۵ کارت هستند.)

بازیکن ۲ از یک نوع، ۳ تا دارد. او یک پادشاه دارد “روبسته” که با دو پادشاه بر روی فلاپ همخوانی دارد. کارت های دیگر اون هفت و شش است که ترن و ریور بودند.

از یک نوع سه تا داشتن بهتر است از دو جفت است و بنابراین؛ بازیکن ۲ میبرد.

اگر بیش از یک بازیکن دست برنده یکسان داشته باشد، پات به طور مساوی بین همه ی بازیکنان با دست برنده تقسیم میشود.

وقتی که دست فعلی تمام شد، دکمه دیلر یک موقعیت (پوزیشن) به سمت چپ حرکت میکند و دست دیگر شروع میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *